GROEN-LAND DECOR bvbaALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

Artikel 1 : Huidige algemene voorwaarden zijn behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst, steeds van toepassing op al de goederen die door GROEN – LAND DECOR BVBA (verder genoemd GLD) worden verhuurd, en alle diensten die door GLD worden geleverd, aan de opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk an­ders voorzien is tussen partijen, kunnen deze algemene voorwaarden slechts gewijzigd of geamendeerd worden mid­dels een schriftelijke overeenkomst ondertekend door behoor­lijk gemachtigde vertegenwoordigers van beide partijen. De opdrachtgever erkent mits ondertekening van de bestelbon en/of orderbevestiging kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, de inhoud en draagwijdte ervan te begrijpen, en deze te aanvaarden. Huidige algemene voorwaarden gaan steeds voor op de voorwaarden van de opdrachtgever, wat ook zou bedongen zijn in diens voorwaarden.

Artikel 2 : Van een bestelling is er slechts sprake voor zover de daartoe voorziene bestelbon opgemaakt door GLD, waarop deze algemene voorwaarden staan vermeld op de achterzijde of werden gevoegd als bijlage, volledig is ingevuld en ondertekend door zowel GLD als de opdrachtgever.

Artikel 3 : Tot zekerheid van de correcte uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever na het ondertekenen van de bestelbon een waarborg te betalen. De waarborg bedraagt  € 200. De waarborg dient contant te worden betaald, dan wel op voorhand te zijn gestort op bankrekeningnr. 4531 0650 6191 (IBAN : BE23 4531 0650 6191 en BIC : KREDBEBB) van GLD, uiterlijk op het tijdstip van levering/plaatsing van de goederen door GLD bij de opdrachtgever, dan wel op het tijdstip van afhaling van de goederen door de opdrachtgever in het magazijn van GLD. Indien op dit tijdstip de waarborg niet is betaald, is GLD gerechtigd om de uitvoering van alle door haar aangegane verbintenissen, op te schorten, zonder enige vorm van (schade)vergoeding hiervoor aan de opdrachtgever verschuldigd te zijn, en zonder dat de opdrachtgever het recht heeft om de ontbinding van de overeenkomst te eisen. De opdrachtgever kan de waarborg niet beschouwen als een voorschot of betaling van de verschuldigde prijs. De waarborg wordt aan de opdrachtgever teruggegeven indien deze aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 4 : De decoratiematerialen zijn niet waterbestending en niet geschikt om in openlucht of een andere niet–vochtbestendige ruimte te worden geplaatst. Niet al de decoratiematerialen zijn behandeld met een brandvertragend middel. Dit kan op schriftelijke aanvraag, mits betaling van een meerprijs.

Artikel 5 : De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen vanaf het tijdstip dat zij door GLD aan de opdrachtgever zijn geleverd, tot op het ogenblik van de terug in ontvangstname van de goederen door GLD, waarvoor door GLD een afgetekend ontvangstbewijs wordt afgeleverd.

De opdrachtgever is ertoe gehouden de ontvangen goederen onmiddellijk bij de ontvangst te controleren op eventuele gebreken. Worden er gebreken vastgesteld, dan dienen deze binnen de 24 uren na ontvangst, schriftelijk (fax : +32(0)11 60 13 56 of e-mail : info@groen-land.be) en gedetailleerd te worden meegedeeld aan GLD. Behoudens schriftelijk tegenbericht binnen de 24 uren na ontvangst, erkent de opdrachtgever de goederen in perfecte en ongeschonden staat van GLD te hebben ontvangen bij aanvang van de bedongen termijn.

De opdrachtgever is ertoe gehouden de ontvangen goederen uiterlijk bij het verstrijken van de overeengekomen termijn in dezelfde staat terug te geven aan GLD, als de staat waarin de opdrachtgever de goederen heeft ontvangen. Wanneer de ontvangen goederen niet uiterlijk bij het verstrijken van de overeengekomen termijn kunnen worden teruggegeven aan GLD, verwittigt de opdrachtgever GLD hiervan schriftelijk, op voorhand. Bijkomende kosten worden verschuldigd aan 20 % van de bedongen huurprijs, en in rekening gebracht per begonnen dag dat de gehuurde goederen niet volledig terug in het bezit zijn van de opdrachtgever.

In geval van verlies/diefstal of beschadiging van de goederen, dient de opdrachtgever GLD hiervan schriftelijk in kennis te stellen binnen de 24 uren na de feiten zich hebben voorgedaan teneinde haar toe te laten een beroep te doen op de tussenkomst van haar verzekeraar, op straffe van het verschuldigd zijn van een bijkomende forfaitaire vergoeding van € 1.250,00.

De opdrachtgever verbindt er zich toe de goederen te vergoeden aan nieuwwaarde en/of reparatiekosten naar keuze van GLD .

Artikel 6 : De goederen worden behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst geleverd en terug in ontvangst genomen ten kantore van GLD gevestigd te 3530 Houthalen, Centrum Zuid 3203. De opdrachtgever staat zélf in voor het transport van en naar GLD en draagt daarvan de kosten, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.  De goederen mogen enkel vervoerd worden in een gesloten, voldoende ruim vervoermiddel. De opdrachtgever staat zélf in voor de installatie van de goederen, en draagt daarvan de kosten, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

Indien het transport en/of uit – of opladen van de geleverde goederen wordt verzorgd door GLD, wordt een kilometervergoeding per kilometer aangerekend, vermeerderd met een uurtarief per werkman. Het uurtarief per uur per werkman is eveneens van toepassing indien de montage/demontage van de materialen door GLD wordt verzorgd. Het gewone uurtarief is van toepassing voor werkzaamheden (waaronder transport) uitgevoerd van maandag t/m vrijdag tussen 8.30h uur en 17 uur, en op zaterdag tussen 8.30 uur en 17 uur. Het bijzonder uurtarief is van toepassing voor werkzaamheden (waaronder oa. transport) uitgevoerd van maandag t/m zaterdag tussen 17h uur en 8.30 uur en op  zondag /feestdag .

Indien op GLD een beroep wordt gedaan voor het transport en/of de installatie van de goederen van/naar een werklocatie, zorgt de opdrachtgever ervoor dat er een persoon aanwezig en ter beschikking is op de werklocatie, die toegang kan verschaffen tot de lokalen en het uit – en inladen van de vrachtwagen begeleidt. De opdrachtgever dient een leveringsplaats te voorzien welke toegankelijk is voor vrachtwagens, waarbij de afstand tot het gebouw waarin de werklocatie zich bevindt, zo kort mogelijk dient te zijn, met een maximum van 50 meter. Wanneer de eindlocatie op een verdieping is gelegen, dient een lift aanwezig te zijn, geschikt voor het transport van de goederen, desgevallend op panelenkarren.  Indien blijkt dat de leveringsplaats niet geschikt is voor vrachtwagens, de afstand méér dan 50 meter bedraagt of de lift niet geschikt is voor het transport van de goederen, is GLD gerechtigd om de materialen terug in te laden/mee te nemen naar haar kantoor gevestigd te 3530 Houthalen, Centrum Zuid 3203, alwaar zij gedurende uiterlijk 24 uren ter beschikking zullen blijven van de opdrachtgever die de goederen alsnog zelf kan komen ophalen tijdens de kantooruren. De kilometervergoeding en uurtarief voor de door GLD in dit laatste geval geleverde prestaties blijven door de opdrachtgever verschuldigd. Indien op GLD een beroep wordt gedaan voor het transport van de werklocatie naar haar kantoorgebouw, zorgt de opdrachtgever ervoor dat de op te halen goederen  op het afgesproken tijdstip in de daartoe voorziene panelenkarren klaarstaan aan de los/laadplaats.

Artikel 7 : De leveringstermijnen die door GLD worden opgegeven, zijn bij benadering vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk werd bedongen. Ingeval van overschrijding van de meegedeelde leveringstermijn is de opdrachtgever niet gerechtigd om de overeenkomst te verbreken, noch gerechtigd om enig recht te laten gelden op de betaling van een (schade)vergoeding, noch gerechtigd om de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten.

Artikel 8 : Indien de opdrachtgever de overeenkomst verbreekt dan dienen de gehuurde goederen binnen de 24 uren te worden terugbezorgd aan GLD, waarvoor door GLD een afgetekend ontvangstbewijs wordt afgeleverd. In elk geval blijft de opdrachtgever het volledige factuurbedrag verschuldigd meer desgevallend bijkomende schadevergoeding. Annulatiekosten: langer dan 1 maand voor datum = 10% van het totaalbedrag van uw bestelbon / Tussen 30 dagen en 14 dagen voor datum = 50% van het totaalbedrag van uw bestelbon / Minder dan 14 dagen voor datum = 100% van het totaalbedrag van uw bestelbon

Artikel 9 : Al de facturen van GLD zijn onmiddellijk betaalbaar op de factuurdatum, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Als de factuurdatum dezelfde is als de leveringsdatum, zal de factuur contant betaalbaar zijn op het moment dat de goederen geleverd worden. In geval van niet-betaling of niet tijdige betaling van enige verschuldigde som door de opdrachtgever aan GLD, zal de opdrachtgever verschuldigd zijn, van rechtswege en zonder dat enige aanmaning vanwege GLD vereist is, 1) een intrest van 12 % op de openstaande sommen en, 2) een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, op de openstaande sommen, met een minium van € 250,00, zonder dat GLD het recht verliest een hogere schadevergoeding te eisen als zij een hogere schade of verlies aantoont.  De opdrachtgever zal ook alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van GLD (zoals oa. de erelonen en kosten van haar advocaten) vergoeden, dewelke veroorzaakt werden door de het gebrek aan tijdige betaling. Bij laattijdige betaling is GLD gerechtigd om alle verhuurde goederen terug te halen, en dit op kosten van de opdrachtgever, zonder voorafgaande aankondiging of  ingebrekestelling.

Artikel 10 : De opgegeven prijzen zijn prijzen exclusief 21 % BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 11 : Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, worden de verbintenissen niet alleen aangegaan door de vennootschap doch ook door diens bestuurders, of minstens diegene die de bestelbon heeft ondertekend, als medeschuldenaar.

Artikel 12 : Ingeval de opdrachtgever de op hem rustende verbintenis(sen) niet stipt nakomt, en GLD een beroep dient te doen op de tussenkomst van een advocaat teneinde haar belangen te vrijwaren, waarbij al dan niet een gerechtelijke procedure dient te worden opgestart, vallen alle advocaten– en gerechtskosten lastens de opdrachtgever. Betreffende kosten dekken andere schade dan deze vermeld in de voorgaande artikelen, en zijn bijkomend verschuldigd.

Artikel 13 : Auteursrechten, fisclae lasten en eventuele vergunningen zijn ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 14 : Enkel het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen, met uitsluiting van elke nationale of indernationale verwijzingsregel die een ander rechtstelsel als toepasselijk recht zou aanwijzen. Enkel de Rechtbanken te Hasselt zijn bevoegd in geval van betwisting.